Zapewnienie Jakości: Testy

Po zakończeniu zbiorów wszystkie surowce są wysyłane do zakładu produkcyjnego Nature's Sunshine Products, gdzie poddaje się je serii dogłębnych badań kontroli jakości w celu zapewnienia czystości i skuteczności działania. Każdy z dostarczanych surowców jest dokładnie badany przed oddaniem do użytku w każdym z systemów produktów V3 Synergy.

Na różnych etapach produkcji przeprowadza się łącznie 247 testów. 

Produkt końcowy musi również przejść 15 różnych badań, zanim otrzyma ostateczną pieczęć aprobaty. Poniżej przedstawiono niektóre z testów, jakim muszą zostać poddane surowce przed dopuszczeniem ich do dowolnej partii produktów systemu V3. Warto zauważyć, że produkty systemu V3 oraz surowce, z których zostały wykonane, muszą przejść pomyślnie każdy z testów — wszelkie negatywne wyniki testów spowodują odrzucenie surowca lub produktu końcowego..

Spektroskopia w podczerwieni (FTIR)

Spektroskopia w podczerwieni wykorzystuje skanowanie w podczerwieni w celu potwierdzenia autentyczności i czystości surowca poddawanego badaniu. Każdy z surowców posiada unikalną częstotliwość, przy której pochłania światło podczerwone; przedstawienie częstotliwości na wykresie wraz z widmem absorpcyjnym umożliwia porównanie jej ze standardowym zestawem w procesie formułowania.

Chromatografia cienkowarstwowa

Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) umożliwia pobranie „odcisków palców” próbki zioła i porównanie ich z biblioteką znanych standardów. Dzięki temu testowi możemy zidentyfikować surowiec i sprawdzić obecność wszystkich kluczowych komponentów.

Wysokowydajna chromatografia

Cieczowa bardzo czułe, skomputeryzowane oprzyrządowanie do chromatografii umożliwia nam przeprowadzenie analizy składników produktów ProArgi-9+, Mistify i PhotoLife. Instrument ten wykorzystuje zaawansowane techniki analityczne w celu odseparowania, identyfikacji i analizy ilościowej poszczególnych składników. Każdy z produktów końcowych poddaje się testom w celu zapewnienia, że jest on zgodny z informacjami na etykiecie.

Badanie popiołu

Próbki surowców pali się przez godzinę w temperaturze 700 stopni Celsjusza. W popiele, który pozostaje po procesie spalania, zachowują się składniki mineralne, które są ważone i poddawane analizie. Każde zioło posiada charakterystyczny skład mineralny i odpowiadającą mu typową zawartość popiołu. Jeżeli zawartość popiołu będzie znacznie wyższa od typowej zawartości popiołu, podejrzewamy obecność zanieczyszczeń lub innych materiałów obcych. Przyczyną może być niewystarczające oczyszczenie roślin przez rolników przed wysłaniem ich do nas. Negatywny wynik badania popiołu skutkuje odrzuceniem surowca.

Licznik Gamma

Niektóre surowce pochodzą z regionów świata, które mogą być skażone promieniowaniem. Badanie to wykaże, czy materiały są skażone i pomoże ochronić przed promieniowaniem wszystkie produktu Synergy.

ICP MS z zastosowaniem sektorowych analizatorów mas

ICP posiada płomień, który płonie w temperaturze 8 727 stopni Celsjusza. Próbkę surowca lub produktu końcowego rozpuszcza się w kwasie, a następnie wtryskuje się ją prosto w płomień. Rożne składniki będą płonąć, przybierając właściwe sobie barwy. Bardzo czuły spektrofotometr dokonuje pomiaru jasności każdego składnika mineralnego w płomieniu i daje nam informację, jaka ilość każdego z minerałów znajduje się w próbce, w przybliżeniu do jednostek na miliard. Jeżeli surowce zawierają jakiekolwiek niepożądane składniki, przesyłka zostaje odrzucona. Badanie to pozwala także wykryć takie niepożądane składniki jak arszenik, ołów, kadm i rtęć. Po zakończeniu produkcji każdego z produktów V3, poddaje się je badaniom w celu zapewnienia zgodności zawartości minerałów z informacjami na etykiecie.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us